Spring til indhold

Vedtægter

Vedtægter for Faurholtegnens Borgerforening

(Foreningen er stiftet d. 10. marts 2010, vedtægterne er vedtaget af generalforsamlingen samme dag)

§1: Foreningens navn er Faurholtegnens Borgerforening

§1.1: Foreningens hjemmeside er www.faurholtegnen.dk

§1.3: Foreningens CVR nr. er 35146164

§1.2: Foreningens Bank forbindelse er Vestjysk Bank, Ikast: Reg. 0871 – Konto nr. 4160111645

Foreningens MobilePay nr. er: 80795

§2: Foreningens formål er at fremme det sociale liv og sammenholdet i Faurholt by og opland for børn, unge og voksne, efter foreningens bedste evne, og økonomiske formåen.

§3: Dette mål søges bl.a. nået ved, at medlemmerne efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, så ofte omstændighederne tillader det, samles til møder, selskabelige sammenkomster og kulturelle arrangementer, samt evt. arbejdsdage i forbindelse med større eller mindre projekter.

§4: Enhver voksen borger der er bosat i Faurholt by eller opland, kan blive medlem af borgerforeningen, og er valgbar til bestyrelsen.

§4.1:”Hvis et medlem fraflytter Faurholt kan medlemskabet opretholdes ved rettidig betaling af kontingent fremadrettet.” (Paragraf tilføjet og vedtaget ved generalforsamlingen 2011)

§5: Det årlige kontingent til foreningen fastsættes på generalforsamlingen. Ingen er medlem af eller har adgang til foreningen før han eller hun har betalt kontingent. Kontingent opkræves forud for et år ad gangen. Kontingent gælder for perioden 1.1. til 31.12. (Paragraf ændret og vedtaget ved generalforsamlingen 2016)

§6: Den til enhver tid siddende bestyrelse kan, hvis et medlem gentagne gange bryder foreningens love eller udviser en usømmelig eller groft krænkende handling mod samme, ekskludere et medlem. Et ekskluderet medlem skal have taleret på førstkommende generalforsamling.

§7: Foreningen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der af generalforsamlingen vælges for 2 år ad gangen. Der afgår henholdsvis 3 medlemmer af bestyrelsen i lige år og 2 i ulige år, (første gang ved aftale), dog således at formand og kasserer ikke udtræder samme år. Der vælges 2 suppleanter for bestyrelsen for 1 år af gangen. Bestyrelsen vælger selv formand og kasserer. Bestyrelsen kan nedsætte specielle udvalg. Udvalgsmedlemmerne udpeges blandt medlemmer og bestyrelsen kan eventuelt repræsenteres ved mindst et medlem. Dog er udvalgsarbejde altid bestyrelsens ansvar.

§7.1: Det skal tilstræbes, at begge køn er nogenlunde ligeligt repræsenteret i bestyrelsen (Paragraf tilføjet og vedtaget ved generalforsamlingen 2016)

§8: Årlig generalforsamling afholdes hvert år i januar/februar. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender og kan give, forandre og ophæve lovene. Forslag til ændring af love indgives skriftlig senest 7 dage før den indvarslede generalforsamling. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer, der giver møde. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen eller 10 % af foreningens medlemmer indgiver begæring herom. Indvarsling af generalforsamling sker ved omdeling af løbesedler eller på e-mail mindst 14 dage før afholdelsen. Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter medlemskab af foreningen. Afstemningen ved personvalg foregår skriftlig, øvrige afstemninger dog kun hvis mindst et medlem kræver det. Dagsorden for den ordinære generalforsamling indeholder som minimum følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor/revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

§9: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne er mødt. Der føres en beslutningsprotokol (referat). (Paragraf ændret og vedtaget ved generalforsamlingen 2016)

§10: Bestyrelsen påser, at der føres medlemsbog og kassebog over indtægter og udgifter. Regnskabet afsluttes med en årlig statusopgørelse. Denne underskrives af den samlede bestyrelse og 1 kritisk revisor inden fremlæggelse på den årlige generalforsamling. Revisorer vælges af generalforsamlingen for 1 år af gangen.

§11: Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og øvrige ejendom. Overskydende kassebeholdning Indsættes på foreningens bankkonto eller evt. girokonto. Foreningens evt. værdipapirer, skøder m. v. opbevares i bankboks, det aktuelle opbevaringssted oplyses i forbindelse med den årlige generalforsamling.

§12: Ved festlige sammenkomster kan alle medlemmer med husstand deltage. Tilrejsende gæster indføres ved et medlem. Ethvert medlem er dog ansvarlig for de gæster han eller hun indfører.

§13: Enhver sag foreningen vedrørende og mulig stridighed underkastes generalforsamlingens afgørelse og kan ikke indankes for domstolene.

§14: Foreningen kan kun opløses, når 2/3 (to tredjedele) af foreningens medlemmer stemmer derfor. Opløsning kan dog også finde sted såfremt der på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, afholdt med 30 dages mellemrum blandt de fremmødte er 2/3 (to tredjedele), der stemmer herfor. Foreningens midler og ejendele kan ikke fordeles mellem medlemmerne. I tilfælde af opløsning skal eventuelle resterende værdier overdrages til eksisterende foreningsarbejde, eller andre aktuelle formål i lokalområdet – eller henlægges i pengeinstitut til brug for evt. genoprettelse af ny forening med nogenlunde samme formål som Faurholtegnens Borgerforening. Generalforsamlingen beslutter hvilket, ved almindeligt stemmeflertal.